Jak działa Fundacja?

Celami Fundacji są:

 • upowszechnianie i ochrona praw człowieka;
 • upowszechnianie i ochrona praw obywateli;
 • upowszechnianie i ochrona praw dzieci;
 • przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji;
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalność na rzecz rodziny i rodzicielstwa;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej;
 • działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu i dokształcaniu dzieci, młodzieży i studentów;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalność charytatywna.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • działalność charytatywną;
 • udzielanie pomocy prawnej;
 • doradztwo prawne;
 • zapewnianie pełnomocnictwa procesowego w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej, zmiany zarządzeń dotyczących pieczy nad dzieckiem, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, rozwodów, separacji, ustalania obowiązku alimentacyjnego, niealimentacji, wykonywania ustalonych przez sąd kontaktów z dzieckiem, egzekucji kontaktów z dzieckiem,
 • bezprawnego zatrzymania dziecka, znęcania się, stalkingu;
 • prowadzenie mediacji;