STATUT FUNDACJI
Fundacja Instytut Obrony Praw Obywateli

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą: Fundacja Instytut Obrony Praw Obywateli (zwaną dalej Fundacją), z siedzibą w Katowicach, została ustanowiona przez Fundatora:

Patrika Skrzypczyka

aktem notarialnym z dnia 30 października 2019r. przed notariuszem Anną Banyś w Kancelarii Notarialnej w Olkuszu przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego nr 99, Repertorium A numer 5480/2019

która będzie działać na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§2

Siedzibą Fundacji są Katowice.

§3

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§4

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.
 1. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, może współpracować i przystępować do spółek oraz innych fundacji działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

  §5

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego znaku graficznego zatwierdzonego przez Fundatora.
 3. Dla celów współpracy międzynarodowej Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Fundacja może posługiwać się także skróconą nazwą.
 5. Fundacja może wydawać i rozpowszechniać materiały informacyjne i reklamowe dotyczące zakresu jej działalności.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§6

Celami Fundacji są:

 1. upowszechnianie i ochrona praw człowieka;
 2. upowszechnianie i ochrona praw obywateli;
 3. upowszechnianie i ochrona praw dzieci;
 4. przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej;
 5. przeciwdziałanie dyskryminacji;
 6. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 7. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 1. działalność na rzecz rodziny i rodzicielstwa;
 2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej;

10.działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu i dokształcaniu dzieci, młodzieży i studentów;

11. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 12. działalność charytatywna.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. działalność charytatywną;
 2. udzielanie pomocy prawnej;
 3. doradztwo prawne;
 4. zapewnianie pełnomocnictwa procesowego w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej, zmiany zarządzeń dotyczących pieczy nad dzieckiem, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, rozwodów, separacji, ustalaniaobowiązku alimentacyjnego, niealimentacji, wykonywania ustalonych przez sąd kontaktów z dzieckiem, egzekucji kontaktów z dzieckiem, bezprawnego zatrzymania dziecka, znęcania się, stalkingu;
 5. prowadzenie mediacji;
 6. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

  §8

 1. Dla osiągnięcia celów Fundacja może:
  1. zawierać umowy z polskimi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej;
  2. wspierać osoby fizyczne i prawne bądź jednostki nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność zbieżną z celami Fundacji;
  3. współpracować z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi i osobami fizycznymi.
 2. W celu realizacji celów statutowych Fundacja może zlecać wykonanie poszczególnych zadań innym podmiotom.

  ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§9

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) oraz wszelkie inne mienie (ruchomości i nieruchomości), środki finansowe i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Dochody Fundacji mogą pochodzić ze świadczeń Fundatora, a także w szczególności z:
  1. darowizn, spadków, zapisów;
  2. dotacjiisubwencjiosóbprawnych;
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  4. dochodów z majątku Fundacji;
  5. odsetek bankowych;
  6. dochodów z ewentualnie prowadzonej działalności gospodarczej;
  7. dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego;
  8. dochodów z przeniesienia praw autorskich i innych praw majątkowych;
  9. nawiązek i innych wpłat sądowych;
  10. funduszy Unii Europejskiej;
  11. funduszy przekazywanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.
 3. Majątek fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów jej działania.
 4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

  ROZDZIAŁ IV
  ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

  §10

 1. Organem Fundacji jest Zarząd.
 2. Zarząd Fundacji składa się z jednego do dziesięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkiem i Prezesem Zarządu może być również Fundator.
 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Członek Zarządu nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Pierwszy Zarząd Fundacji jest powołany przez Fundatora. Następni członkowie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływani przez Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 4. Zarząd powoływany jest na trzyletnią kadencję. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji;
  2. odwołania członka Zarządu;
  3. prawomocnego skazania członka Zarządu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  4. śmierci członka Zarządu.
 6. Zarząd Fundacji:
  1. reprezentuje ją na zewnątrz,
  2. opracowujeroczneiwieloletnieplanypracy,
  3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
  4. sprawujezarządnadmajątkiemFundacji,
  5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
  6. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
  7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
  8. podejmujedecyzjeoprzystąpieniudospółekifundacji,
  9. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.
 7. Zarząd Fundacji wykonuje swe uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu, w głosowaniu jawnym.
 8. W przypadku, gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przeciwnych, o wyniku decyduje głos Prezesa Zarządu.

11.Dopuszcza się głosowanie pisemne lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

12. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu Fundacji.

13. Z przebiegu posiedzenia Zarządu Fundacji sporządza się protokół.

§11

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ
VI POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 12

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

  ROZDZIAŁ
  VII LIKWIDACJA FUNDACJI

  §13

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

ROZDZIAŁ
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

2. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

Katowice, dnia 30 października 2019 r.

——————————–

Fundator